राइनास नगरपालिका

नगरपालिकाको अा.व.०७४।०७५ को अनुमानित चालु खर्च, कार्यक्रम तथा पूजिगत खर्चको विवरण