"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

नगरपालिकाको अा.व.०७४।०७५ को अनुमानित चालु खर्च, कार्यक्रम तथा पूजिगत खर्चको विवरण