FAQs Complain Problems

राइनास नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व सूधार कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्श सेवाको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राइनास नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व सूधार कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्श सेवाको लागि आशयपत्र  पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।