मिति २०७४ साल फाल्गुन २६ गते भित्र यस राइनास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण घर तथा टहराहरूको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने हुँदा नगरकार्यपालिका भित्र आवश्यक कागजपत्र लिएर उपस्थिति हुन अनुरोध छ ।

मिति २०७४ असार २८ गते नगरप्रमुख श्री सिंह बहादुर थापाले प्रथम नगर परिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको योजना