राइनास नगरपालिका

मिति २०७४ असार २८ गते नगरप्रमुख श्री सिंह बहादुर थापाले प्रथम नगर परिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको योजना