मिति २०७४ साल फाल्गुन २६ गते भित्र यस राइनास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण घर तथा टहराहरूको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने हुँदा नगरकार्यपालिका भित्र आवश्यक कागजपत्र लिएर उपस्थिति हुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क

राइनास नगरपालिका
ठेगानाः- राइनास-५,तीनपिप्ले, लमजुङ
सम्पर्क फोन: +९७७६६६९०६००, ९८५६०३५२२९
इमेलः- rainasmunicipality@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !