"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को हाल सम्मको सुचिकृत भएका संस्थाहरुको सुची को अभिल्लेख