"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

गत आ.व. २०७४।०७५ को वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

गत आ.व. २०७४।०७५ को वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।