"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

नगरपालिकाको अा.व. ०७४।०७५ को बिषयगत कार्यक्रम, योजना तथा बजेटको निर्णयार्थ विवरण