"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

राइनास नगरपालिकाको अा.व २०७४।०७५ को लागि विषयगत योजनाहरूमा परेको वजेटको निर्णयार्थ विवरण