"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

वडा कार्यालयबाट सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यबिधि र सिफारिस का ढाचाहरु