मिति २०७४ साल फाल्गुन २६ गते भित्र यस राइनास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण घर तथा टहराहरूको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने हुँदा नगरकार्यपालिका भित्र आवश्यक कागजपत्र लिएर उपस्थिति हुन अनुरोध छ ।

यस राइनास नगरपालिको प्रथम नगर परिषदद्वारा निर्धारण गरिएको कद,दस्तुर,सेवा शुल्क लगायत राजश्वका दर सम्बन्धी विवरण ................